Unitat d'Informació per a la Gestió

Elaboració de comptabilitat, publicació de resultats, seguiment pressupostari, coordinació d’auditories, fiscalitat i informes per a intervenció. Comptes anuals, registre de factures creditores. Publicació d’informació econòmica al portal de la transparència. Realitzar la part econòmica de les enquestes oficials (central de balanços, ESRII, Ministeri, INE).

Aprovisionaments i logística

Aprovisionament de material sanitari i béns d’inversió, coordinar les compres a través del SACAC, coordinar el “comitè tècnic de contractació de productes”,vetllar pel correcte funcionament de les compres dels materials necessaris per a l’activitat diària del GRUP i mantenir uns nivells òptims d’estocs al magatzem general i als magatzems intermedis de cada centre; així com la digitalització, el registre i la gestió de factures de material sanitari, fàrmacs i altres serveis centrals.

Tresoreria

Emissió de tots els pagaments, cerca de finançament, interlocució amb entitats bancàries, conciliació de comptes bancaris, caixes de menors, gestió de cobraments (no mútues) i notes de despeses.

Facturació

Emetre la factura de l’activitat realitzada segons els contractes, coordinació amb els centres i clients, gestió de cobraments de mútues, seguiment d’activitat pendent de facturar i elaboració del pressupost d’ingressos.

CONTACTEU