Higenització i neteja

 • Manteniment dels centres nets i desinfectats d’acord amb el grau de risc.
 • Assessorament especialitat en funció de l’activitat realitzada.
 • Coneixements tècnics en metodologia de qualitat.

Bugaderia i cosidor

Rentat, reposició i conservació de la roba plana i uniformitat d’acord a les necessitats del client.

Gestió mediambiental

 • Gestió i coordinació de residus amb la corresponent segregació.
 • Consolidació de procediments per l’acreditació EMAS.
 • Comitès ambientals. Sistemes de Gestió Ambiental (SGA) amb auditories internes.
 • Assessorament en legislació vigent i prevenció en contaminació ambiental.
 • Intermediació amb empreses externes.

Seguretat

 • Actuació preventiva i reactiva.
 • Sala de control 24 hores integrada amb senyals de CCTV, control d’accessos, central contra incendis alarmes de gasos i neveres.
 • Assessorament expert en seguretat, protecció a les persones i edificis, en els Plans d’autoprotecció i plans d’emergència.

Prevenció de riscos laborals

 • Assessorament en funció del risc de cada sector i en matèria de seguretat, higiene i ergonomia. 
 • Participació institucional en els Comitès de Seguretat i Salut, d’emergències i compra i homologació de productes.
 • Plans, programes i formació en riscos laborals, autoprotecció i emergències.
 • Gestió de plans d’autoprotecció a la plataforma HERMES (Protecció Civil de Catalunya).
 • Avaluació de riscos psicosocials.
 • Mediació i suport a la Direcció en situacions de conflicte laboral en matèria de prevenció de riscos laborals.

Projectes tècnics

 • Assessorament en plans d’inversions i legislació vigent del sector. 
 • Desenvolupament i seguiment de projectes i direccions d’obres.
 • Legalització d’instal·lacions, llicències d’activitat, estudis i coordinació de seguretat i salut d’obres…
 • Tramitació administrativa a organismes competents.
 • Elaboració d’informes tècnics.
 • Plans d’estalvi i eficiència energètica.

Manteniment

 • Manteniment integral dels edificis, equips i instal·lacions: correctiu, preventiu, predictiu i tècnic legal.
 • Experts en manteniment d’edificis en l’àmbit sanitari, social i educatiu.
 • Planificació i gestió dels manteniments realitzats per d’altres empreses subcontractades.
 • Assessorament tècnic per licitacions públiques.
 • Gestió per a la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions.
CONTACTEU
 • Av. del Dr. Josep Laporte, 2
 • 43204 Reus 
(Tarragona)
 • 977 31 11 28 – 977 31 22 28